Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Opdrachtnemer: Power to Blossom, gevestigd te Málaga (Spanje).

b. Diensten: alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alsmede alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht en de daarbij door Opdrachtnemer geleverde materialen.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en producten door Opdrachtnemer.

2.2    Door het verstrekken van een opdracht of kopen van/aanmelden voor enige dienst of product aanvaardt Opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

2.3    Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

2.4    Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.

2.5    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.6    Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling


Artikel 3: Aanbiedingen

3.1    Alle aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid hiervan en zal zijn aanbieding hierop baseren.

3.2    Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.3    Indien door wijziging of aanvullingen op de overeenkomst er financiële of kwalitatieve consequenties optreden, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van te voren informeren. Indien er sprake is van een vaste aanneemsom, zal de Opdrachtnemer aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.


Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst voor het afnemen van een dienst komt tot stand door ondertekening door Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door digitale aanmelding door Opdrachtgever conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel door de bevestiging op schrift of per email door Opdrachtgever, gevolgd door een schriftelijke mededeling door Opdrachtnemer van de acceptatie van Opdrachtgever. Dan wel doordat Opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

4.2. Opdrachtnemer zal de potentiële Opdrachtgever zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de betreffende partij aangegeven e-mailadres of hij of zij al dan niet is geaccepteerd in de dienst. 

4.3. Zolang de in artikel 4.2 genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het afnemen van een dienst tot stand en kan de Opdrachtgever de aanmelding annuleren. 

4.4. De overeenkomst voor het volgen van een online-leertraject komt tot stand door de digitale aanmelding van Opdrachtgever, conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een online-leertraject. 

4.5. De overeenkomst tot koop van een dienst komt tot stand door elektronische aanvaarding van Opdrachtgever van het onlineaanbod daartoe van Opdrachtnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

4.6. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een overeenkomst tot stand is gekomen. 


Artikel 5: Inschakeling van derden

5.1    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

5.2    Indien Opdrachtgever derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Opdrachtnemer.


Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1    Opdrachtnemer zal alle overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Een bindende overeenkomst conform artikel 3 houdt voor de Opdrachtnemer een inspanningsverplichting in en expliciet geen resultaatsverplichting.

6.2    Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten (over voorzieningenniveau en zaalhuur wordt overlegd tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever). Hieronder worden bij meerdaagse trainingen ook de overnachtingskosten verstaan. Al deze kosten worden direct aan Opdrachtgever gefactureerd. 

6.3    De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in redelijkheid aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4    Indien de Opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. 

6.5    Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. 

6.6    Is door Opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal Opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval geen extra kosten in rekening brengen. 

6.7    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

6.8    Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige schade, hoe ook genaamd, direct of indirect, gevolg- en bedrijfsschade daaronder begrepen en, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, welke oorzaak of handeling of nalatigheid van Opdrachtnemer, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan, een en ander behoudens haar wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid. 

6.9    Opdrachtnemer sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

6.10    Het programma van retreat, traject, training of workshop is te vinden op de website. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.


Artikel 7: Deelname

7.1    Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Opdrachtnemer gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.

7.2    Opdrachtgever dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een retreat, traject, training, workshop of coaching.

7.3    Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

7.4    Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van niet-genoten onderdelen van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen. Er bestaat geen recht op een vervangende les of activiteit.

7.5    Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

7.6    Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Opdrachtnemer niet opvolgen, kunnen uit retreat, traject, training of workshop verwijderd worden. Dit geeft de Opdrachtgever geen rechten op restitutie van cursusgelden.

7.7    Opdrachtnemer verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en de organisatie gedragen. Bij misdragingen (drugs en overmatig drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) dan wel het niet opvolgen van de huisregels of de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Opdrachtnemer, volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma. Dit geeft de Opdrachtgever geen rechten op restitutie van cursusgelden.

7.8    Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.


Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1    Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

8.2    Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. In dat geval ontstaat geen recht op restitutie van cursusgelden, er wordt in overleg een nieuwe datum vastgesteld.
8.3 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
8.4    Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


Artikel 9: Vrijwaring

9.1    Deelname aan retreat, traject, training is geheel op eigen risico. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de Opdrachtgever, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

9.2    Opdrachtnemer zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is.

9.3    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Opdrachtnemer bedingen. 

9.4    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Opdrachtnemer door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

9.5    Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van Opdrachtgever of indien Opdrachtgever niet de instructies van Opdrachtnemer volgt.


Artikel 10: Prijzen

10.1    Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief btw, alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties ten behoeve van de overeenkomst ingeschakelde derden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedingen geldende prijsbepalende factoren. 

10.2    Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per prestatie c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van uur- of dagtarieven.

10.3    Opdrachtnemer is bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen. Opdrachtnemer is gerechtigd het desbetreffende bedrag van de verhoging te factureren, zodra dit Opdrachtnemer bekend is.


Artikel 11: Betaling

11.1    De betaling van een workshop, traject, training, coaching en/of retreat moet voldaan zijn voorafgaand aan de te volgen workshop, traject, training, coaching en/of retreat, tenzij dit anders is afgesproken.

11.2    Opdrachtgever dient de facturen van Opdrachtnemer binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

11.3    Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden.

11.4    Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan zal hij in gebreke worden gesteld door Opdrachtnemer en zal hij nogmaals in de gelegenheid worden gesteld om de factuur binnen 8 dagen na de vervaldag te voldoen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer in verzuim is. In zulks geval is Opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever. Opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade. 

11.5    Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.6    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en daarnaast zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst met Opdrachtgever onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever. 

11.7    Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.8    Opdrachtnemer is gerechtigd om voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) te eisen, zoals maar niet beperkt tot een door Opdrachtgever te voldoen voorschot.

11.9    Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

11.10    Ingeval Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtnemer om zijn vordering langs gerechtelijke weg te incasseren. In dat geval is de Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.


Artikel 12: Annulering

12.1    De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever anders is overeengekomen.

12.1.1    Annulering leidt niet tot verbreken van de betalingsverplichting. Indien de overeengekomen totale deelnamekosten cq het offertebedrag nog niet volledig zijn betaald op het moment van annulering, dient alsnog het verschuldigde bedrag te worden voldaan.


Annulering Incompany Opdracht

12.2.1 Opdrachtgever is bij annulering van een incompany trainingsopdracht de volgende kosten verschuldigd:

Bij annulering van een training 

a. binnen 7 dagen voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag. 

b. binnen 8 tot 14 dagen voor aanvang 1e trainingsdag, 75% van het offertebedrag. 

c. binnen 15 tot 28 dagen voor aanvang 1e trainingsdag, 50% van het offertebedrag 

d. eerder dan 28 dagen voor aanvang 1e trainingsdag, geen kosten.


12.2.2    Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Opdrachtnemer ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annulerings-email.

12.2.3    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of bij overmacht de dienst op te schorten of te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden.

12.2.4    Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.


Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals een coachingssessie of adviesgesprek 

12.3.1   Een individueel begeleidings- of coachingstraject kan niet kosteloos worden afgezegd of verplaatst, tenzij Opdrachtnemer hiermee instemt. Bij afzegging of verplaatsing is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

12.3.2    In geval van een bestaande afspraak voor coachingsgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, betaalt Opdrachtgever de gehele prijs voor de geannuleerde sessie.


Annulering Retreat/traject/training/workshop

12.4.1    Opdrachtgever heeft bij annulering van deelname aan een retreat, traject, training of workshop recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde totale deelnamekosten: 

Bij annulering van retreat, traject, training of workshop

a. Tot drie maanden voor aanvang: terugbetaling van 75% van deelnamekosten.

b. Tot twee maanden voor aanvang: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.

c. Tot een maand voor aanvang: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.

d. Binnen een maand voor aanvang: er worden geen deelnamekosten terugbetaald. 

12.4.2    Annulering van deelname aan een retreat, traject, training of workshop dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Opdrachtnemer ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annulerings-email.

12.4.3    Indien de Opdrachtgever niet in staat is de door hem of haar geboekte retreat, traject, training of workshop bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, maar gezien het persoonlijke karakter van retreat, traject, training of workshop alleen in overleg met en ter goedkeuring van Opdrachtnemer.

12.4.4    Opdrachtnemer heeft het recht een retreat, traject, training of workshop te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Opdrachtnemer heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.


12.5.1    Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.


Artikel 13: Intellectueel eigendom

13.1    Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verboden om de door Opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, oefeningen, coachings- en trainingsmaterialen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt. 

13.2    Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Opdrachtnemer.

13.3    Boetebeding: Als de regels uit dit artikel worden overtreden, is Opdrachtnemer gerechtigd een boete in rekening te brengen van tenminste vijf maal de aanschafwaarde van het traject of de cursus. Daarnaast kan aanvullende schadevergoeding in rekening worden gebracht.


Artikel 14: Geheimhouding en Privacy

14.1    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

14.2    Opdrachtnemer behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving. 

14.3    Opdrachtnemer neemt in een digitaal klantenbestand de naam- en adresgegevens op van Opdrachtgever aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkene op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma's) door Opdrachtnemer.

14.4    Opdrachtgever stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

14.5    Indien Opdrachtgever geen prijs (meer) stelt op informatie over (nieuwe) diensten, dan kan hij/zij dit te allen tijde schriftelijk of per e-mail laten weten aan Opdrachtnemer waarna deze de informatievoorziening zal stopzetten.


Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing. 

15.2    Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is.


Artikel 16: Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1    Deze voorwaarden zijn te verkrijgen ten kantore van Power to Blossom en op de website www.PowertoBlossom.nl.

16.2    Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden.


Málaga, maart 2024